My final thought regarding some of "disputed" JY characters power level..

Lv 83 End-ROCH HIS Yang Guo (speculation)
Lv 82 Xiao Feng (rage mode)
Yang Guo (sad mode)
Lv 80 End-ROCH Guo Jing (speculation)
Yang Guo (normal mode)
Jiumozhi
Lv 78 Jinlun Fawang
Zhang Sanfeng
Lv 75 Lin Yuantu (speculation)
Lv 74 Pre-16 years HIS Yang Guo
Feng Qingyang
Guo Xiang (speculation)
Lv 70 Lin Chaoying (speculation)
Lv 68 Linghu Chong
Lv 67 Xuanci