Wind and Cloud TV Series

Wind and Cloud TV series is a Taiwanese production.

Reviews | Who's Who in the Comics | Screenshots | Articles Translated

Cast List: (In Parentheses - Cantonese Pronounciation)

Wind - Nie Feng (Lip Fung) - Vincent Zhao Wen Zhuo
Cloud- Bu Jing Yun (Bo Ging Wan) - Peter Ho Jun Tung
Xiong Ba (Hong Ba) - Sonny Chiba
Qin Shuang (Tuern Suern) - Wang Xi (Wong Hei)
Chu Chu (Chor Chor) - Tao Hong
Kong Ci/Ding Ning (Hung Ti) - Annie Wu Chen Jun
Di Er Meng/Ming Yue (2nd Dream) - Shui Ling
Wu Ming (Mo Ming) - CoCo Sun Hing
Duan Lang (Duan Long)- Wang Jia Lin
Jian Chen (Keem Sun) - Xing Min Shan
You Ruo (Yal Yuerk) - Jiang Zu Ping
Nie Ren Wang (Lip Ren Wong) - Gu Guan Zhong
Sword Saint - Jian Sheng (Keem Sing) - Liu Xi
Mud Buddha - Ni Pu Sa (Nai Po Sat) - Bu Xue Liang
Wa Wa Sha Shou (Doll Assassin) - Zhong Guo Wa Wa (China Doll)
Yan Ying (Kan Ying) - Tian Li
Jue Wu Shen (Juet Mo Sun) - Wang Hui Wu
Wen Chou Chou (Man Chow Chow) - He Du Lin
Du Gu Yi Fang (Dok Gu Yut Fong)- Yang Li
Du Gu Meng (Dok Gu Mung) - Chen Bo Yu
Jue Xin (Juet Sum) - He Jia Cheng
Jue Tian (Juet Tin) - Li Qi
Po Jun (Por Guan) - Zuo Bai Xue
Di Yi Xie Huang (Dai Yut Wong) - Liu Jin Quan
Di Er Dao Huang (Dai Yee Do Wong) - Zhong Ming He
Di San Zhu Huang - (Dai Sam Gee Wong) Cheng Shi Han
Ao Tian (Ao Tin)- Cai Xing Lin
Ao Fu Ren (Ao Fu Yun) - Jin Ping
Emperor - Zhang Xin
Huo Bo Tian (Fok Bo Tin)/Huo Lie - Shen Bao Ping
Yu Yue - Xu Wei Ping
Bu Shen - Wang Xi Hui
Xue An Tian (Shuet Kam Tin) - Zhang Zhi Wei
Rong Po - Tian Zhong Mei
Cao Gong Gong - Zhu Tong
Wen Nu - Zhang Wei
Bu Xu - Huang Luo Meng
Jian Pin - Wang Cheng
Du Gu Ming (Dok Gu Ming) - Ge Sang
Lao Lao - Zhou Jing
Shi Wei Xian - Jia Shi Tou
Zhi Tan Hua - Wang Yu
Xi Bao - Mao Ting Qi
Young Bu Jing Yun - Zhang Xi Bei
Young Nie Feng - Yin Yi Fan
Young Qin Shuang - Duan Kai
Young Duan Lang - Gu Jin

Buy Now

A Hero Born (Legend of the Condor Heroes)Jin Yong English Translation Book 1

A Bond Undone (Legend of the Condor Heroes)Jin Yong English Translation Book 2


Buy Locca Boba Tea Kit

Love bubble tea?DIY Boba Tea Set